Refund and Returns Policy

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom) na adresu: Josef Rapant AURA TRADE, s.r.o., Šoltésovej 1995, 91101 Trenčín, alebo e-mailom na adrese: auratrade@auratrade.sk.

Informácie o tom, ako vrátiť tovar:

Kupujúci môže vrátiť tovar poštou, kuriérom alebo osobne na adresu predávajúceho. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom balení a musí byť nepoškodený.

Informácie o tom, kto znáša náklady na vrátenie tovaru:

Kupujúci môže vrátiť tovar poštou, kuriérom alebo osobne na adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Informácie o tom, ako sa zaobchádza s vráteným tovarom:

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar po tom, ako tovar skontroluje a zistí, že je v pôvodnom stave. Predávajúci vráti peniaze kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Informácie o tom, ako postupujeme v prípade, ak balík na vrátenie dorazil v zlom stave:

V prípade, ak balík na vrátenie dorazil v zlom stave, predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

7.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré uhradil, a to výlučne kúpnu cenu tovaru bez nákladov na doručenie tovaru. Platby budú vrátené kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Kupujúci zašle vrátený tovar alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar pri odstúpení od zmluvy:
– musí byť nepoužívaný,
– nepoškodený,
– nemôže javiť známky opotrebovania,
– v prípade, ak bol zabalený v ochrannej fólii, tá nesmie byť porušená a musí obsahovať pôvodné balenie a štítky, ak ich tovar obsahuje.